Portal de transparència

La organització del Consorci ve determinada per allò que preveuen els seus Estatuts.Aquests Estatuts van ser modificat l’any 2017  i  el seu contingut definitiu i actualitzat el podeu consultar en el següent enllaç.

 

Aquests Estatuts determinen que el Consorci ésuna entitat de dret públic, de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, i té naturalesa autonòmica i voluntària.

 

El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Institut Català del Sòl. El seu règim orgànic, funcional i financer queda regulat pels pròpis Estatuts.

Pel que fa al funcionament del Consorci, els Estatuts determinen que aquest  disposa de:

 

 • Un Consell General
 • Una Comissió Executiva
 • La Presidència i la vicepresidència
 • La Secretaria
 • La Gerència

 

El Consell General, que és el màxim òrgan de govern del Consorci, està integrat per sis membres, tres en representació de l’ajuntament de Badalona i tres en representació de l’Institut Català del Sòl.

 

En aquests moments els representants de l’ajuntament de Badalona son:

 • El Sr. Daniel Garcia Álvarez, Tercer tinent d’alcaldia i regidor de l’Ambit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àrea d’Urbanisme i Transformació de Ciutat.
 • El Sr. Ramón Diaz-Cano Ruiz, Director d’Urbanisme de l’ajuntament de Badalona.
 • El Sr. Rafael Argelich Gironès, Cap del Servei d’Ordenació del Territori de l’ajuntament de Badalona.

 

I els de l’Institut Català del Sòl son:

 • Sr. Agustí Serra Monté, Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura
 • Sra. Maria Sisternas Tusell, Directora de l’Institut Català del Sòl.
 • Sr. Antoni Sierra Gutiérrez, Director del Departament Econòmic i Financer de l’Institut Català del Sòl.

 

També existeix una Comissió Executiva que actua com a òrgan de gestió i en tot allò que li delegui el Consell General.

Està integrada per un representant de l’ajuntament de Badalona i un representant de l’Institut Català del Sòl.

En aquests  moments els membres de la Comissió Executiva son:

 • Jordi Salvat Martí, Coordinador de Projectes, responsable Executiu de l’Incasòl.
 • Sr. Rafael Argelich Gironès, Cap del Servei d’Ordenació del Territori de l’ajuntament de Badalona.

 

La Presidència del Consorci la ostenten, per períodes alterns de sis mesos, un dels representants de l’ajuntament i un del representants de l’Incasòl en el Consell General.

En el període actual el President és el senyor Agustí Serra Monté.

 

Quan la Presidència del Consorci recau en un representant d’un dels ens consorciats, la vicepresidència recau en un representant de l’altre ens.

 

En aquests moments el vicepresident és el Sr. Daniel Gràcia Álvarez.

 

El Consorci també disposa d’una Secretaria.

La Secretaria del Consorci és la senyora Elisabet Estévez Castellà, lletrada de l’ajuntament de Badalona.

 

Per últim el Consorci disposa d’un Gerent que  és el senyor Francesc López Guardiola.

SEU DEL CONSORCI

 

La seu del Consorci és la seu de l’Ajuntament de Badalona

Plaça de la Vila, 1
08911 Badalona (Barcelona)

 

CONTACTE

 

E-mail: info@consorcibadalona.cat

S’ha produït la signatura del  Conveni de cooperació horitzontal per l’execució dels projectes d’urbanització del polígon 1A de l’ARE l’Estrella i de re-urbanització del carrer Torrent Batllòria,

L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per les quals el Consorci i l’Ajuntament, mitjançant cooperació horitzontal, realitzaran la contractació conjunta de les obres i altres prestacions per l’execució dels projectes d’urbanització del polígon 1A de l’Estrella i de reurbanització del Carrer Torrent de la Batllòria.

A més, el conveni té per objecte regular el mecanisme de compensació de les despeses en funció de l’àmbit propi de les parts, per tal de garantir la repercussió dels costos assumits durant l’execució dels projectes aprovats per cadascun dels ens.

 

El pressupost total per l’execució de les obres ascendeix a un import de 7.300.969,16 € (IVA inclòs desglossat de la següent manera:

 • Obres d’urbanització del projecte del polígon 1A de l’ARE l’Estrella de Badalona, aprovat pel Consorci = 6.249.548,35 €.
 • Obres de reurbanització del projecte del carrer Torrent de la Batllòria, aprovat per l’Ajuntament = 1.051.420,81 €.

 

Es pot consultar el conveni signat seguint l’enllaç següent: Consultar Conveni

Conveni per la redacció del planejament i el projecte bàsic i executiu d’un nou edifici al Passatge Fortuny número 5, de Badalona

Descarregar conveni

El Consorci no disposa de més personal contractat que el seu Gerent, ni de personal adscrit provinent dels ens consorciats.  El Gerent del Consorci des del  seu nomenament i contractació és el Sr. Francesc López Guardiola.

 

En aquests links es pot consultar la trajectòria professional i les retribucions: