Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DEL CONSORCI BADALONA, www.consorcibadalona.cat

 

Mitjançant aquest document s’estableixen les condicions generals d’ús per part dels USUARIS que accedeixin al lloc web www.consorcibadalona.cat, propietat del Consorci urbanístic de Badalona (en endavant el PRESTADOR) amb CIF:Q0801879H, amb domicili a la Plaça de la Vila, 1, constituït per l’Ajuntament de Badalona i l’Institut Català del Sòl, per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 4 de maig de 2010, publicat al DOGC de 9 de juny de 2010. l’accés al lloc web del PRESTADOR implica sense reserves l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.

 

1.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ, DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTANT, DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ POSTERIOR A LA CONTRACTACIÓ:
Les presents Condicions Generals d’Ús així com les condicions generals de contractació dels diferents serveis que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web del PRESTADOR, www.consorcibadalona.cat, s’exposen amb caràcter permanent en el lloc web titularitat d’EL PRESTADOR www.consorcibadalona.cat podent tot usuari arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informat de les condicions d’ús del lloc així com de les condicions de contractació sota les quals es prestaran els diferents serveis.
Així mateix, les presents Condicions Generals es reiteren cada vegada que un usuari es registra en el lloc web a través del formulari que hi ha a aquest efecte per a la seva acceptació expressa per part del CONTRACTANT -mitjançant un clic de “Llegeixo i accepto les condicions”.
No és tècnicament possible que l’usuari pugui finalitzar el registre com a usuari en www.consorcibadalona.cat sense que s’hagi produït l’acceptació de les presents Condicions Generals. El registre com USUARI comporta l’enviament a aquest per part d’EL PRESTADOR d’una clau d’usuari i una contrasenya per accedir a l’àrea exclusiva de l’USUARI, privada i segura des de la qual realitzarà les sol·licituds concretes de serveis que vulgui contractar i que es regiran a seu torn per les seves condicions generals de contractació específiques.
L’usuari declara ser major d’edat, tenir capacitat suficient per contractar i haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions.
Pel que fa a les contractacions de serveis que l’usuari vagi realitzant, EL PRESTADOR, al moment de produir-se la contractació i en un termini no superior a les vint hores envia a l’adreça de correu electrònic, que el CONTRACTANT ha especificat en el formulari de registre d’usuari com a via principal de contacte, albarà o factura justificativa amb descripció del servei contractat, cost -amb desglossament d’impostos si resultessin d’aplicació- i període pel qual es contracta per confirmar així la sol·licitud de serveis. Així mateix, el CONTRACTANT seguirà disposant amb caràcter permanent en la seva àrea privada tant de les presents Condicions Generals com de totes les condicions generals de contractació dels diferents serveis així com del detall dels serveis concrets que té contractats i el període de vigència dels mateixos juntament amb les factures acreditatives del pagament. Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions Generals o de les condicions generals de contractació dels serveis, serà, d’una banda, notificada al CONTRACTANT amb quinze dies d’antelació exposant clarament en un lloc de fàcil accés al lloc web www.consorcibadalona.cat . Tota la documentació assenyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada pel CONTRACTANT, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment via correu electrònic info@consorcibadalona.cat o telefònicament al número 93 465 29 08.

 

2.- OBJECTE DEL LLOC WEB www.consorcibadalona.cat:
El lloc web del PRESTADOR ha estat realitzat per prestar serveis professionals d’Internet i facilitar així l’accés per part dels USUARIS a tota la informació sobre les característiques dels mateixos, sobre la pròpia entitat EL PRESTADOR i sobre altres informacions complementàries que EL PRESTADOR inclou directament oa través dels corresponents enllaços o links. Des del lloc web del PRESTADOR els usuaris podran contractar i gestionar els serveis que s’ofereixen.

 

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS:
La utilització del lloc web www.consorcibadalona.cat no comporta l’obligatorietat d’inscripció o registre de l’usuari. Aquesta inscripció tan sols serà necessària per a contractar serveis mitjançant la introducció de determinades dades en un formulari de registre d’usuari on es reiteren les presents Condicions Generals d’ús -veure clàusula 1 de les presents Condicions. Les condicions d’accés i ús del lloc web del PRESTADOR es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús del lloc web. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, dret a la intimitat ia l’honor, protecció de dades, propietat intel·lectual i en definitiva qualsevol acció que pugui constituir una conducta il·lícita. Expressament i sense caràcter taxatiu EL PRESTADOR prohibeix els següents:
– realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d’EL PRESTADOR o a tercers.
– realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius no sol·licitats ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing” ). EL PRESTADOR rep des de diferents organitzacions imparcials que lluiten contra l’ús d’aquest tipus de pràctiques notificacions quan un usuari o CONTRACTANT d’EL PRESTADOR envia massivament correu brossa. En cas que EL PRESTADOR rebi aquestes notificacions es ho farà saber al contratatante perquè, amb caràcter immediat cessament amb aquestes males pràctiques. EL PRESTADOR no entrarà a valorar si les direccions a les que el CONTRACTANT ha enviat correu no sol·licitat van ser obtingudes amb el consentiment del seu titular sinó que actuarà sempre que una organització dedicada a la lluita contra aquestes activitats així li ho notifiqui -aquestes organitzacions reben les queixes de les persones que reben correus no solicitados- i per tant si el CONTRACTANT no abandona l’ús d’aquestes pràctiques eL PRESTADOR cancel·larà de forma immediata el servei i resoldre el present contracte reservant l’exercici de quantes accions legals siguin oportunes per defensar els seus interessos .
– així mateix queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats per tal de causar problemes o atacs a la xarxa. També queda expressament prohibit intentar posar a prova la seguretat dels servidors realitzant qualsevol tipus d’entrada o acció que no resulti estrictament necessària per al gaudi per part de l’usuari.
EL PRESTADOR podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula setena.

 

4.- CONTINGUTS:
Els continguts incorporats en el lloc web del PRESTADOR han estat elaborats i inclosos per:
– la pròpia entitat EL PRESTADOR utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que EL PRESTADOR únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
– els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempta EL PRESTADOR de tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquests.
– persones físiques i jurídiques alienes al PRESTADOR, bé a través de col·laboracions que s’insereixen directament en el lloc web, bé a través d’enllaços o links, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempta EL PRESTADOR de tota responsabilitat en els acabo que especifica la legislació espanyola.
A més, a través del lloc web del PRESTADOR es posen a la disposició de l’USUARI productes i serveis tant del PRESTADOR com de tercers destinats a ser comercialitzats i que estaran subjectes a les Condicions Generals i particulars de cadascun d’aquests. EL PRESTADOR no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferts per tercers aliens i queda expressament exempta de tota mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta o errors en les característiques dels serveis que puguin oferir aquests tercers.
L’USUARI que desitgi establir un *hiperenlace en el seu lloc web al lloc web del PRESTADOR no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions, serveis o productes posats a disposició en el referit lloc web, concretament l’USUARI que *introduza un *hiperenlace o link es compromet a:
– no destruir, danyar o alterar de qualsevol forma els continguts, serveis o productes posats a la disposició de l’USUARI en el lloc web del PRESTADOR
– no declarar que EL PRESTADOR assumeix la supervisió del *hiperenlace o dels continguts de la pròpia web de l’USUARI que introdueix un link al lloc web del PRESTADOR en el seu propi lloc web. EL PRESTADOR no serà responsable en cap cas dels continguts o serveis de la web de l’USUARI on s’inclogui un *hiperenlace o link al lloc web del PRESTADOR.
– no incloure en el seu propi lloc web la marca, nom comercial o qualsevol signe distintiu pertanyent al PRESTADOR sense la prèvia autorització de l’entitat.

 

5.- RESPONSABILITAT EL PRESTADOR:
5.1.- Errors en les connexions, cas fortuït i força major: EL PRESTADOR no serà responsable dels errors, retards en l’accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l’empresa. EL PRESTADOR es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l’USUARI per a solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix EL PRESTADOR no serà responsable de les fallades que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes de manera que no garanteix que el lloc web estigui en tot moment operatiu quan es degui a qüestions no imputables al PRESTADOR o que aquesta no pugui resoldre amb els mitjans que estan al seu abast. L’USUARI eximeix de tota responsabilitat al PRESTADOR si *aguna d’aquestes causes comença a produir-se.
5.2.- Ús del lloc web: EL PRESTADOR no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l’ús ineficient i de mala fe del servei per part del CONTRACTANT. Tampoc serà responsable EL PRESTADOR de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre EL PRESTADOR i el CONTRACTANT quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat o a la falsedat de les dades proporcionades pel CONTRACTANT en el seu registre d’usuari en www.consorcibadalona.cat.
5.3.- Responsabilitat: EL PRESTADOR assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s’especifica en les diferents Condicions Generals de Contractació dels serveis que es posen a la disposició de l’USUARI.

 

6.- RESPONSABILITAT DE L’USUARI:
6.1.- Bon ús del servei: L’USUARI està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. EL PRESTADOR queda facultada per mitjà de les presents Condicions Generals d’Ús, a partir del moment en què tingui coneixement fefaent de la realització per part de l’USUARI de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa a l’USUARI o restringir-li l’accés al lloc web del PRESTADOR. L’USUARI serà l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l’USUARI davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si escau, pugui assumir EL PRESTADOR si la reclamació és dirigida contra aquesta. Així mateix, EL PRESTADOR col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita, especialment en l’àmbit de continguts introduïts per l’USUARI que puguin vulnerar drets o interessos legítims del PRESTADOR o de tercers.
6.2.- Coneixement fefaent: EL PRESTADOR, en cas de rebre algun tipus de comunicat per part d’un tercer sobre la suposada il·licitud d’algun contingut o activitat duta a terme per un USUARI dels serveis del PRESTADOR i sempre que aquesta comunicació sigui rebuda de manera que el comunicant s’identifiqui correctament, procedirà a posar-lo en coneixement de l’USUARI i, en cas que l’activitat sigui manifestament il·lícita, procedirà a bloquejar el servei en qüestió. Perquè aquesta activitat sigui manifestament il·lícita aquesta il·licitud ha de ser inequívoca per a qualsevol que accedeixi a aquests continguts. En casos concrets com a drets d’autor o injúries i calúmnies EL PRESTADOR no pot entrar a dirimir si l’USUARI té o no dret a mostrar aquests continguts o si els mateixos són constitutius d’injúries o calúmnies sent únicament l’autoritat competent qui pugui indicar fefaentment aquesta il·licitud i, per tant, ordenar el cessament del servei.
6.3.- Guàrdia i custòdia de claus d’accés: L’USUARI serà responsable de la seguretat i confidencialitat de totes les claus amb les quals accedeix a la seva àrea privada –que li són atorgades en registrar-se com a USUARI- per a realitzar la contractació dels diferents serveis havent de guardar-les en lloc segur amb la finalitat d’impedir l’accés a tercers no autoritzats.
6.4. Diligència deguda: L’USUARI es responsabilitza de realitzar totes les actuacions que li siguin requerides amb la diligència deguda Amb caràcter especial, l’USUARI ha de ser diligent pel que fa a l’actualització i veracitat de les seves dades personals, fonamentalment del correu electrònic assenyalat en el formulari de registre d’USUARI com a via principal de contacte amb EL PRESTADOR- veure clàusula 8 de les presents Condicions.

 

7.- COMUNICACIONS:
EL PRESTADOR i l’USUARI acorden comunicar-se i notificar-se totes les incidències que es produeixin al llarg de la vigència dels diferents serveis que pugui tenir contractats, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu del PRESTADOR per a aquestes comunicacions serà info@consorcibadalona.cat i el del CONTRACTANT serà el facilitat en el formulari de registre d’usuari del PRESTADOR en www.consorcibadalona.cat. L’USUARI es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic i a modificar-lo des de la seva àrea privada si fos necessari per a continuar rebent les comunicacions. En tot cas, si succeís qualsevol problema urgent o fallada en l’anterior comunicació, les comunicacions es realitzaran mitjançant telèfon, fax, correu postal, missatgeria o qualsevol altre sistema adequat per a la finalitat que es persegueixi. No obstant això, la via de comunicació preferent és la del correu electrònic, quedant exempta EL PRESTADOR de tota mena de responsabilitat que es pugui derivar per la falta de consulta o error en el correu electrònic facilitat per l’USUARI. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.

 

8.- DRETS D’AUTOR I MARCA:
EL PRESTADOR és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca del PRESTADOR, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés del PRESTADOR. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web del PRESTADOR -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PRESTADOR.

 

9.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE:
Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1988 de 13 d’Abril, sobre Condicions Generals de Contractació; Llei 26/1984 de 19 de Juliol General, per a la Defensa de Consumidors i Usuaris; Reial decret 1906/1999 de 17 de Desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal; la Llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona, renunciant expressament el CONTRACTANT a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

10.- VARIS:
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El contracte actual es realitza únicament en espanyol (INTRODUIR SI HI HA UN ALTRE IDIOMA) , gallec, català portuguès i anglès. EL PRESTADOR podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part del PRESTADOR. Les presents Condicions Generals es troben registrades en el Registre General de Condicions de Contractació per a atorgar transparència i seguretat a tot el procés