Espai Ètic

D’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i  l’Acord GOV/160/2023, de data 25 de juliol de 2023, pel qual s’estableix el Sistema Intern d’Alertes en Matèria d’Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci comparteix el sistema intern d’alertes de l’Institut Català del Sòl.

Aquesta compartició implica compartir el principis generals que l’informen, les garanties d’indemnitat de les persones informants, el canal intern d’alertes, el procediment de gestió i la designació de la persona responsable del Sistema, que també es única, així com qualsevol modificació dels components del Sistema que efectuï l’òrgan competent.

A continuació es mostra l’enllaç a l’espai ètic de l’Institut Català del Sòl: