ARE l’Estrella

ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DE L’ESTRELLA

 

L’àmbit de l’ARE L’Estrella està situat a Badalona, a la comarca del Barcelonès.

 

L’àmbit de l’ARE l’Estrella està situat a Badalona, a la comarca del Barcelonès. Dins el terme municipal, l’ARE l’Estrella es troba situada al nord-oest del nucli central de la ciutat i al sud-est de l’autovia C-31, al barri de Coll i Pujol, entre els barris de Dalt de la Vila, Centre, Progrés, El Raval, Lloreda i Sant Crist.

 

La trama urbana del barri de Coll i Pujol està formada per una parcel·lació estreta i profunda, de cases unifamiliars entre mitgeres, de poca alçada, amb patis interiors d’illa als quals ventilen. Aquest parcel·lari de gra petit conviu amb parcel·les industrials grans i mitjanes. El Pla general metropolità ja proposava la substitució de l’activitat industrial de la zona.

 

Tal com es recull en el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del barcelonès, pel que fa a l’àrea residencial estratègica de l’Estrella,  l’objectiu de l’ordenació és desenvolupar uns terrenys buits que havien estat ocupats per naus industrials i transformar diverses naus que encara queden, per tal de consolidar el barri i obtenir zones d’espais verds, equipaments i habitatges pel municipi.

 

L’àmbit de l’Estrella és recolza en dues vies principals; la Rambla de Sant Joan al sud i el carrer de Coll i Pujol al nord-est. L’ordenació compatibilitza l’interès de fer una façana representativa a la Rambla de Sant Joan amb respectar el caràcter històric del teixit del barri Coll i Pujol i obtenir sòl per zones verdes, equipaments i habitatges. Així doncs, la proposta planteja una façana singular a la ambla de Sant Joan amb tres edificis que combinen cadascú un cos baix de PB+5 amb un cos alt de PB+10, intentant assimilar puntualment el volum d’aquestes peces amb el de les edificacions preexistents que tenen un número de plantes inferior. Les plantes baixes d’aquest front es destinaran a usos no residencials, per tal de reforçar el caràcter d’eix principal d’aquesta Rambla dins del municipi.

 

La zona verda central de l’àmbit està preservada de la circulació de la Rambla de Sant Joan i confronta amb una gran peça d’equipaments.

 

Als carrers de Coll i Pujol i Santa Bàrbara apareixen illes amb edificis de menys alçada; PB+2 i PB+4, similars al teixit existent. També es busca eixamplar puntualment el carrer de Coll i Pujol i el carrer Santa Bàrbara generant noves places per tal d’aconseguir l’esponjament del barri.

 

En total es preveu la construcció de 339 habitatges, dels quals 170 seran en règim de protecció i 169 de promoció lliure. També s’urgiran 12.029 m2 de zona verda, i 5.186 m2 destinats a equipament.

NOTÍCIES RELACIONADES

 

El Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l’Estrella i Sant Crist de Badalona, en la seva reunió del dia 1 d’octubre de 2019 va acordar:

    • Aprovar inicialment el projecte de divisió poligonal del polígon 1 definit pel Pla Director Urbanístic de les ARE del Barcelonès, pel que fa referència a l’ARE de l’Estrella. Aquesta divisió poligonal, que podeu consultar en el següent enllaç, té per objectiu facilitar i simplificar la gestió urbanística d’aquest project.
    • Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon 1A de l’ARE de l’Estrella, que també es pot consultar en els següents enllaços:
    • Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del polígon 1A de l’ARE l’Estrella. Podeu consultar els següents enllaços: