ARE l’Estrella

ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DE L’ESTRELLA

 

L’àmbit de l’ARE L’Estrella està situat a Badalona, a la comarca del Barcelonès.

 

L’àmbit de l’ARE l’Estrella està situat a Badalona, a la comarca del Barcelonès. Dins el terme municipal, l’ARE l’Estrella es troba situada al nord-oest del nucli central de la ciutat i al sud-est de l’autovia C-31, al barri de Coll i Pujol, entre els barris de Dalt de la Vila, Centre, Progrés, El Raval, Lloreda i Sant Crist.

 

La trama urbana del barri de Coll i Pujol està formada per una parcel·lació estreta i profunda, de cases unifamiliars entre mitgeres, de poca alçada, amb patis interiors d’illa als quals ventilen. Aquest parcel·lari de gra petit conviu amb parcel·les industrials grans i mitjanes. El Pla general metropolità ja proposava la substitució de l’activitat industrial de la zona.

 

Tal com es recull en el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del barcelonès, pel que fa a l’àrea residencial estratègica de l’Estrella,  l’objectiu de l’ordenació és desenvolupar uns terrenys buits que havien estat ocupats per naus industrials i transformar diverses naus que encara queden, per tal de consolidar el barri i obtenir zones d’espais verds, equipaments i habitatges pel municipi.

 

L’àmbit de l’Estrella és recolza en dues vies principals; la Rambla de Sant Joan al sud i el carrer de Coll i Pujol al nord-est. L’ordenació compatibilitza l’interès de fer una façana representativa a la Rambla de Sant Joan amb respectar el caràcter històric del teixit del barri Coll i Pujol i obtenir sòl per zones verdes, equipaments i habitatges. Així doncs, la proposta planteja una façana singular a la ambla de Sant Joan amb tres edificis que combinen cadascú un cos baix de PB+5 amb un cos alt de PB+10, intentant assimilar puntualment el volum d’aquestes peces amb el de les edificacions preexistents que tenen un número de plantes inferior. Les plantes baixes d’aquest front es destinaran a usos no residencials, per tal de reforçar el caràcter d’eix principal d’aquesta Rambla dins del municipi.

 

La zona verda central de l’àmbit està preservada de la circulació de la Rambla de Sant Joan i confronta amb una gran peça d’equipaments.

 

Als carrers de Coll i Pujol i Santa Bàrbara apareixen illes amb edificis de menys alçada; PB+2 i PB+4, similars al teixit existent. També es busca eixamplar puntualment el carrer de Coll i Pujol i el carrer Santa Bàrbara generant noves places per tal d’aconseguir l’esponjament del barri.

 

En total es preveu la construcció de 339 habitatges, dels quals 170 seran en règim de protecció i 169 de promoció lliure. També s’urgiran 12.029 m2 de zona verda, i 5.186 m2 destinats a equipament.

NOTÍCIES RELACIONADES

El Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l’Estrella i Sant Crist va acordar en la seva reunió del dia 30/05/2022, aprovar inicialment el projecte d’urbanització del polígon 2 de l’ARE l’Estrella i sotmetre a informació pública el Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon 2 de l’ARE de l’Estrella de Badalona, presentat per la mercantil «Premier España, S.A.

Les persones interessades podran examinar aquests projectes al Departament de Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Badalona, situat a la plaça Assemblea de Catalunya núm. 9-11, 3ra planta de Badalona. S’adjunten els anuncis.

 

El Consell General va aprovar, en la seva sessió del dia 28 de juny de 2021, els Estatuts i les Bases del Polígon 1B de l’ARE de l’Estrella

 

El Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist de Badalona, en la seva reunió del dia 24 de febrer de 2021 va prendre, entre d’altres, els següents acords:

 

  • Aprovar definitivament el projecte de divisió poligonal i canvi de modalitat del sistema d’actuació del PA-1 de l’ Àrea Residencial Estratègica l’Estrella de Badalona, redactat pels tècnics del departament de Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Badalona. Podeu consultar el contingut d’aquest acord seguint el següent enllaç:

 

  • Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del polígon 1A de l’Àrea Residencial Estratègica l’Estrella de Badalona, redactat pels tècnics del departament de Projectes i Control d’Obres de l’Ajuntament de Badalona. Podeu consultar el contingut d’aquest acord seguint el següent enllaços:

 

 

  • Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del polígon 1A de l’Àrea Residencial Estratègica l’Estrella de Badalona, redactat pels tècnics de l’Institut Català del Sòl conjuntament amb els tècnics de l’Ajuntament de Badalona. Podeu consultar el contingut d’aquest acord seguint els següents enllaços:

 

 

Aquests acords han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8385, de data 13 d’abril de 2021. Podeu consultar-los en els següents enllaços:

 

 

I també en el diari EL PUNT AVUI, en la seva edició de dimecres 7 d’abril de 2021.