El consorci

HISTÒRIA DEL PROJECTE

 

El Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, es constitueix com a entitat pública consorciada entre l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament de Badalona.

 

Té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona. consistent en una actuació urbanística de promoció de sòl per a usos predominantment residencials, i promoure la construcció dels equipaments previstos en el marc del Pla director urbanístic que les ordena. Enllaç al PDU.

 

El Consorci opera com a administració actuant en el sector delimitat per les esmentades àrees residencials estratègiques, de conformitat amb el que preveu l’apartat 3 de l’esmentat article 157 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en virtut del qual s’estableix que la condició d’administració actuant de les ARE recaurà en un Consorci format per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament corresponent, i en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del mateix text normatiu.

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 

L’àmbit d’actuació del Consorci és el dels sectors que comprenen l’antiga fàbrica l’Estrella (i part del seu entorn) i l’àmbit de remodelació del barri de Sant Crist que queda més a prop de la C-31, dins el terme municipal de Badalona. En concret dels sectors resultants de l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic que ordena aquestes àrees residencials estratègiques.

CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI

 

El Govern de la Generalitat, en la seva sessió del dia 04/05/2010, va adoptar l’acord pel que autoritzava la constitució del Consorci i aprovava els seus Estatuts. Aquest acord es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat número 5635, de data 25/05/2010

 

Per la seva banda el Ple de l’ajuntament de Badalona va adoptar, en la seva sessió del 29/09/2009, un acord en el mateix sentit, d’aprovar els Estatuts i autoritzar la constitució del Consorci.

 

El Consorci es va constituir formalment en sessió de Consell General que va tenir lloc el dia 09/08/2010, tal com queda reflectit en l’acta d’aquella sessió.