ARE del Barri de Sant Crist

ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DEL BARRI DE SANT CRIST

 

El barri de Sant Crist es troba situat al nord-oest del nucli de Badalona. Els seus límits són: al sud-est, el carrer d’Abat Escarré que transcorre paral·lelament a la C-31 a una cota mes baixa, al sud-oest la Rambla Sant Joan, i al nord-est el carrer Coll i Pujol. La zona presenta una topografia amb un acusat pendent en direcció a l’autopista i al mar, i els carrers que transcorren en sentit mar queden tallats en arribar a l’autopista. Tan sols la Rambla de Sant Joan i del carrer de Coll i Pujol creuen per sota el nivell de la C-31 permetent connectar el barri de Sant Crist, pels seus dos extrems, amb el centre.

 

L’ARE del barri de Sant Crist té com a principals objectius el desenvolupament de un nou sector residencial que generi una nova façana del barri davant la C-31 i que, alhora, permeti la construcció del lateral d’aquesta via, entre el carrer de Coll  Pujol i la Rambla de Sant Joan.

 

El Pla Director urbanístic de l’ARE de Sant Crist preveu la construcció de 176 nous habitatges i el reallotjament o la indemnització de les persones i famílies afectades. Tots els habitatges nous es preveuen de protecció oficial, en les diferents modalitats de protecció. En aquest enllaç es pot veure la memòria descriptiva  i la informació relacionada amb el planejament vigent.

 

En aquests moments hi ha obert un procés de re definició i actualització de les previsions del PDU, que portarà a l’aprovació d’una modificació puntual del mateix.

“Aprovada la relació ordenada dels immobles que han concorregut al procés obert per l’adquisició de finques a l’ARE de Sant Crist

 

La Comissió Executiva del Consorci ha aprovat, en la seva sessió del dia 10/05/2019, la relació de l’ordre dels immobles que han presentat sol·licitud en el procés de concurrència obert per l’adquisició avançada d’un conjunt de finques situades en la zona de l’ARE de Sant Crist, en l’espai per on haurà de passar el lateral de la C 31, entre el carrer de Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan.

 

Aquesta relació recull les puntuacions obtingudes per cada finca, en funció dels criteris objectius i les puntuacions fixades en l’apartat D de les Bases que regulen aquest procés.

 

Clicant aquí podeu consultar l’informe de la gerència que recull aquesta relació i l’ordre dels immobles.

 

En els propers dies, el Consorci comunicarà aquesta relació a les persones propietàries, atorgant-los el termini per a la interposició dels recursos escaients.

 

Com determina l’apartat F.1 de les Bases, una vegada sigui definitiva la relació de prelació dels immobles, i en el termini màxim de 2 MESOS, es comunicarà a totes les persones sol·licitants la valoració del seu immoble.”

NOVETATS: El Consorci ha aprovat i publicat les bases per obrir un procés de pública concurrència per l’adquisició d’immobles situats a la zona d’execució dels laterals de la C-31 al sector de l’ARE de Sant Crist. Podeu accedir a la documentació des de l’apartat Comunicació d’aquest Web. També la podeu consultar en el Diari Oficial de la Generalitat numero 7804, de data 06/02/2019
Ha estat signat un Conveni de cooperació horitzontal entre el Consorci i l’Institut Català del Sòl per la redacció de la figura de planejament necessària i del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici de 24 habitatges al Passatge Fortuny. El podeu consultar al Portal de Transparència d’aquesta web
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la seva sessió del dia 7 d’octubre de 2019, el Pla de millora urbana per l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona, presentat per aquest Consorci urbanístic. Aquest pla de millora urbana, que podeu consultar seguint aquest enllaç, defineix els criteris que han de servir perquè el Consorci construeixi  un edifici de 24 habitatges destinats al reallotjament dels propietaris afectats per l’ARE de Sant Crist.

També es pot consultar aquest acord en el Butlletí Ofical de la província de Barcelona (BOP), de data 28/10/2019, seguint aquest enllaç.