Reunió del dia 1 d’octubre de 2019 Consell General del Consorci

El Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l’Estrella i Sant Crist de Badalona, en la seva reunió del dia 1 d’octubre de 2019 va acordar:

    • Aprovar inicialment el projecte de divisió poligonal del polígon 1 definit pel Pla Director Urbanístic de les ARE del Barcelonès, pel que fa referència a l’ARE de l’Estrella. Aquesta divisió poligonal, que podeu consultar en el següent enllaç, té per objectiu facilitar i simplificar la gestió urbanística d’aquest project.
    • Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon 1A de l’ARE de l’Estrella, que també es pot consultar en els següents enllaços:
    • Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del polígon 1A de l’ARE l’Estrella. Podeu consultar els següents enllaços: